Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

    Home / Informatie / Informatie voor cliënten / Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

 

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op mogelijke signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds juli 2013 is het landelijk verplicht om bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling volgens de vijf stappen van de Meldcode te handelen. In het kort houdt dit in dat wij, wanneer wij signalen opvangen die zouden kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling, de volgen stappen doorlopen:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega en eventueel (anoniem) raadplegen van Veilig Thuis
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen
  4. Wegen van de ernst van de situatie
  5. Beslissen:  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?                                                                                        2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Alle hulpverleners hebben signaleringsplicht. Zij houden altijd in de gaten of er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Vervolgens zijn zij verplicht te handelen volgens bovenstaande meldcode wanneer zij iets vermoeden. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld of dat wij direct hier melding van maken. Het betekent wel dat wij de veiligheid van onze cliënten en hun omgeving serieus nemen.

Na elke stap kan de conclusie worden getrokken dat er geen sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Pas in de laatste stap wordt besloten of het nodig is om een melding te maken bij Veilig Thuis, en ook dan is overdracht van de zaak aan Veilig Thuis niet altijd noodzakelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of één van onze andere medewerkers, of kijken op de website van de Rijksoverheid.