Contra-indicaties & voorwaarden

De kernwaarden van Helping Hands zijn maatwerk, betrokkenheid en korte lijnen. Doordat dit verweven is in onze werkwijze kunnen wij in de meeste situaties passende hulpverlening bieden. Toch zijn er situaties denkbaar waarin dit niet zo is, zogenaamde contra-indicaties. Dan kunnen wij niet ingaan op de hulpvraag of moeten we samenwerken met andere organisaties. Hoe dit precies zit, leest u op deze pagina.

Zorgaanbod Helping Hands

Helping Hands biedt uitsluitend ambulante zorg: zorg bij u thuis of ergens anders in uw dagelijks leven. Dit kan in de vorm van individuele begeleiding, gezinsondersteuning of huishoudelijke hulp. Helping Hands biedt géén behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteuning bij woningaanpassingen. Waar dit wel nodig is verwijzen we door naar collega-organisaties/-instellingen.

Basisvoorwaarden

Voordat onze hulpverlening kan worden gestart is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal basisvoorwaarden:

  • De hulpvrager heeft een vaste verblijfplaats en minimaal een postadres in Nederland
  • De hulpvrager is minimaal redelijk gemotiveerd voor de hulpverlening. Helping Hands levert vrijwillige hulpverlening.
  • Bij aanvang van de hulpverlening moet er een geldige indicatie beschikbaar zijn (jeugdwet, WMO, WLZ). Bij zorg in natura starten wij na ontvangst van de toekenningsbeschikking. Bij een persoonsgebonden budget starten wij na het ondertekenen van de zorgovereenkomst. Een cliënt of een school kan de zorg ook zelf bekostigen, dan starten wij na het ondertekenen van de inleenovereenkomst.

Topografische grenzen

Helping Hands is uitsluitend werkzaam in Noord-Nederland. Wij bieden hulpverlening in de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe). Onze kerngebieden zijn noord/midden Drenthe en zuid Friesland. In de gemeenten waar wij gecontracteerd zijn, bieden wij hulpverlening op basis van zorg in natura of een persoonsgebonden budget. In de overige gemeenten kunnen wij uitsluitend werken op basis van een PGB. Een cliënt of school kan de zorg ook zelf bekostigen.

Als vuistregel stellen wij een dan grens van circa 50 kilometer vanaf één van onze kantoren. Helping Hands is niet werkzaam op de Waddeneilanden.

Contra-indicaties

Er zijn situaties of behoeften waarin Helping Hands niet (volledig) kan aansluiten. Bijvoorbeeld omdat wij hier niet de benodigde expertise voor hebben of organisatorisch op ingespeeld zijn. Dit beschrijven we in de onderstaande lijst van contra-indicaties.
Wij kunnen geen passende hulpverlening bieden als:

  • er bemoeizorg nodig is. Helping Hands levert hulpverlening in het vrijwillig kader.
  • er sprake is van een acute crisissituatie
  • er 24 uurs-zorg nodig is. Helping Hands biedt ambulante hulpverlening, waarna de hulpverlener weer vertrekt. 24 uurszorg kunnen wij niet bieden.
  • er zorg op afroep/noodzorg nodig is. De hulpverleners van Helping Hands hebben vaste contactmomenten met de cliënt. Zij kunnen niet inspelen op onvoorspelbare noodzaak voor hulp, d.w.z. ‘zorg op afroep’; er moet direct fysiek iemand bij de cliënt zijn op onvoorspelbare momenten. Waar mogelijk springen onze hulpverleners wel in op de behoefte op flexibel contact, dan worden er duidelijke afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden en verwachtingen.
  • er sprake is van een primaire verslaving (de verslaving is het meest urgente probleem). Als de verslavingsproblematiek slechts op de achtergrond speelt wordt er voordat wij starten nagegaan of er een behandeltraject loopt bij verslavingszorg en hoe het beloop hiervan is.
  • er een onacceptabel risico is voor de veiligheid van de cliënt, diens omgeving of de hulpverlener. Hierbij valt de denken aan concrete suïcidale neigingen of agressief gedrag.

Bij de intake van de hulpverlening wordt dit besproken met cliënt en de eventuele verwijzer. Als er sprake is van contra-indicaties kan er worden doorverwezen naar andere organisaties. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/de betrokkenen en de indicerende instantie. Bij twijfel wordt er een risicoanalyse gedaan.

Nuancering

In uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van deze contra-indicaties. Hierbij wordt er in samenspraak met het cliëntsysteem een gewogen beslissing gemaakt door de zorgmanager en de leidinggevende van Helping Hands. Bij deze weging wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de beschermende factoren en het beloop van andere hulpverlening. Als er wordt besloten af te wijken van bovenstaande punten, worden er afspraken gemaakt en maatregelingen genomen om het risico in te perken.