Telefonisch contact: Groningen/Drenthe: 050-5530945. Friesland: 0513-485656

Contra-indicaties & voorwaarden

  Home / Contra-indicaties & voorwaarden

Contra-indicaties & voorwaarden

De kernwaarden van Helping Hands zijn maatwerk, betrokkenheid en korte lijnen. Doordat dit verweven is in onze werkwijze kunnen wij in de meeste situaties passende hulpverlening bieden. Toch zijn er situaties denkbaar waarin dit niet zo is, zogenaamde contra-indicaties. Dan kunnen wij niet ingaan op de hulpvraag of moeten we samenwerken met andere organisaties. Hoe dit precies zit, leest u op deze pagina.

 

 

Zorgaanbod Helping Hands

Helping Hands biedt uitsluitend ambulante zorg: zorg bij u thuis of ergens anders in uw dagelijks leven. Dit kan in de vorm van individuele begeleiding, gezinsondersteuning of huishoudelijke hulp. Helping Hands biedt géén dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteuning bij woningaanpassingen. Waar dit wel nodig is verwijzen we door naar collega-organisaties/-instellingen.

 

Basisvoorwaarden

Voordat onze hulpverlening kan worden gestart is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal basisvoorwaarden:

 • De hulpvrager heeft een vaste verblijfplaats en minimaal een postadres in Nederland
 • De volwassen hulpvrager is minimaal redelijk gemotiveerd voor de hulpverlening. Bij jeugdigen ligt dit genuanceerder, dit gaat dan in overleg. We kijken dan naar de specifieke situatie.
 • Er is duidelijk beschreven en afgesproken in welke vorm de hulpverlening wordt gefinancierd; vanuit een geldige indicatie van de gemeente (PGB of ZIN) of dat de cliënt de hulpverlening zelf bekostigt.

 

Topografische grenzen

Daarnaast is Helping Hands uitsluitend werkzaam in Noord-Nederland. Wij bieden hulpverlening in de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en in de kop van Overijssel. In de gemeenten waar wij gecontracteerd zijn, bieden wij hulpverlening op basis van zorg in natura of een persoonsgebonden budget. In de overige gemeenten kunnen wij uitsluitend hulpverlening bieden op basis van een PGB.

Als vuistregel stellen wij een dan grens van circa 50 kilometer vanaf één van onze kantoren. Helping Hands is niet werkzaam op de Waddeneilanden.

 

Contra-indicaties

Er zijn situaties of behoeften waarin Helping Hands geen passende hulpverlening kan bieden. Bijvoorbeeld omdat wij hier niet de benodigde expertise voor hebben. Dit beschrijven we in de onderstaande lijst van contra-indicaties:

 • Er is sprake van een acute crisissituatie.
 • Er is 24 uurs-zorg nodig. Helping Hands biedt ambulante hulpverlening, waarna de hulpverlener weer vertrekt. 24 uurszorg kunnen wij niet bieden.
 • Er is zorg op afroep/noodzorg nodig. De hulpverleners van Helping Hands hebben vaste contactmomenten met de cliënt. Waar mogelijk springen zij in op de behoefte op flexibel contact. In dit geval worden er duidelijke afspraken gemaakt over wat er kan worden verwacht. Helping Hands kan niet inspelen op onvoorspelbare noodzaak voor hulp. (‘zorg op afroep’; er moet op een onvoorspelbaar moment direct iemand bij de cliënt zijn).
 • Er is sprake van een primaire verslaving (de verslaving is het meest urgente probleem). Als de verslavingsproblematiek slechts op de achtergrond speelt wordt er nagegaan of er een behandeltraject loopt bij verslavingszorg en hoe het beloop hiervan is, voordat wij starten.
 • Er is een onacceptabel risico voor de veiligheid van de cliënt, diens omgeving of de hulpverlener. Hierbij valt de denken aan concrete suïcidale neigingen of zeer agressief gedrag. De risicofactoren hiervoor worden bij de start besproken en gewogen.

Bij aanvang van de hulpverlening wordt dit besproken met cliënt en de eventuele verwijzer. Als er sprake is van contra-indicaties kan er worden doorverwezen naar andere organisaties. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/de betrokkenen en de indicerende instantie. Bij twijfel wordt er een risicoanalyse gedaan.

Nuancering

In uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken van contra-indicaties. Hierbij wordt er in samenspraak met het cliëntsysteem een gewogen beslissing gemaakt door de zorgmanager en de leidinggevende van Helping Hands. Bij deze weging wordt er bijvoorbeeld gekeken naar:

 • een vastgestelde GAFscore (DSM) die niet ouder is dan 12 maanden
 • beschermende factoren
 • andere hulpverlening en het beloop hiervan

Als er wordt besloten af te wijken van de weigeringsgronden, worden er afspraken gemaakt en maatregelingen genomen om het risico in te perken.